M/S ZAHER V i Pireus 3/10-2005. Foto Nikos Thrylos.