T/S VASCO DA GAMA. Vykort genom Christian Sankowski samling.