M/S TRAKYA i Napoli 18/12-2008. Foto Frank Behling.