M/S THORVALDSEN. Foto genom Kommandobryggans samling.