M/S THEOLOGOS P i Rafina 26/2-2010. Foto George Koutsoukis.