M/S THEOLOGOS P i Rafina 13/7-2021. Foto Georges Koutsoukis.