M/S THEOLOGOS P i Pireus 12/3-2007. Foto Marios Panoutsopoulos.