T/S THE EMERALD i Pireus 6/3-2005. Foto Nikos Thrylos.