M/S STORA KARLSÖ i Simrishamn 13/9-2022. © foto Johan Larsson.