M/S STENA CAMBRIA. Foto genom Roy Thorntonn samling.