M/S SEAHAWK i Pireus 10/11-2005. Foto Nikos Thrylos.