M/S PRINSES JOSEPHINE-CHARLOTTE. Vykort genom Roy Thorntonn samling.