M/S PRINSES JOSEPHINE-CHARLOTTE. Foto genom Roy Thorntonn samling.