M/S PRINS FILIP. Foto genom Roy Thorntonn samling.