M/S PONTOS i Ikonio 18/11-2007. Foto Georges Koutsoukis.