M/S PONTOS i Drapetsona 18/5-2007. Foto Nikos Thrylos.