M/S MERCHANT BRAVERY i Heysham 30/8-2004. Foto Krispen Atkinson.