M/S KYDON i Pireus 1/8-2015. Foto George Koutsoukis.