M/S KARMILLIT i Haifa 1990. © Foto Shahaf Sailing, genom Cai Rönnau samling.