M/S KARMILLIT i Haifa 1980. © Foto Shahaf Sailing, genom Cai Rönnau samling.