M/S KARMILLIT i Haifa 4/9-2005. © Foto Avi Hadad, genom Cai Rönnau samling.