M/S ISLE OF MULL i Oban 29/5-2006. Foto Svein Rygg.