M/S GLIKOFILUSA i Perama 8/4-2006. Foto Georges Koutsoukis.