M/S EVIA STAR i Rafina 13/7-2021. Foto Georges Koutsoukis.