M/S EUROCARGO PATRASSO i Patras 5/10-2015. foto George Koutsoukis.