M/S ESTONIYA i Stockholm 17/6-1979. Foto Tommy Gjerling.