M/S DALIANA i Tinos 12/4-2007. Foto Georges Koutsoukis.