M/S CAR FERRY. Vykort genom Roy Thorntonn samling.