HSC BENCHIJIGUA EXPRESS i Los Christianos 23/6-2023. foto George Koutsoukis.