M/S ATLANTIS i Eleusis 9/2-2007. Foto George Koutsoukis.