M/S AQUA SPIRIT i Tinos 13/9-2013. Foto George Koutsoukis.