HSC ANDROS JETi Avlis 12/6-2022 foto George Koutsoukis.