M/S ANDREAS KALVOS i Patras 24/3-2019 foto George Koutsoukis.