HSC ALMUDAINA DOS i Ghandia 23/6-2018. foto Nikos Thrylos.