M/S AKRITAS i Perama 23/3-2019. foto George Koutsoukis.