M/S SHIELD i Heysham 16/4-2009. Foto Marko Stampehl.