M/S SAINT GERMAIN. Foto genom Roy Thorntonn samling.