M/S RR SHIELD i Heysham 14/4-2006. Foto Marko Stampehl.