HSC NGV LIAMONE lämnar Nice 13/5-2006. © Foto Julien Imbert.