M/S MIKHAIL SHOLOKOV. Vykort genom Nigel Thorntonn samling.