M/S MIKHAIL i Perama, januari 2004. Foto Dinos Lemonis.