M/S MEGA SMERALDA i Perama 3/2-2008. Foto Georges Koutsoukis.