M/S FANTASIA i Bremerhaven 1989. Foto genom Roy Thorntonn samling.